Damm - Upplands Markentreprenader

Dagvattendamm

Uppförande av dagvattendamm, för lokalt omhändertagande av dagvatten. En rejäl ansiktslyftning, för både utseende och funktion. Från en igenvuxen damm till en vacker speglande sjö.

Läs mer

Tobaksmonopolet 9

Markarbeten för grundläggning av flerbostadshus, inklusive sprängning, sanering av markföroreningar. Förläggning av nytt VA, dagvattenmagasin samt kanalisation. anslutningar mot befintlig bebyggelse. Samordning av spont, pålning, samt betongarbeten med våra egna arbeten.

Läs mer

Träarbeten - Upplands Markentreprenader

Träarbeten

Vi arbetar även med trämaterial. Vi har två snickare anställda som bygger det mesta, utomhus är vi vana att arbeta med Organowood, Lärk, Ek samt tryckimpregnerat virke.

Läs mer

Bärby Ungdomshem - Upplands Markentreprenader

Bärby Ungdomshem

Grundläggnig, VA, sanering, finplanering. Grundläggning för ny huskropp på 2 200m². Nya avloppsledningar. Sanering av förorenade massor som
påträffades i marken under schaktningsarbeten. Schakter för nya el och datastråk. Finplanering av berörda ytor. Dagvattendamm

Läs mer

SQO (Stockholm Quality Outlet) - Upplands Markentreprenader

SQO (Stockholm Quality Outlet)

Formsättning, armering och gjutning betongplatta på 1450m2 för handel, grundläggning inklusive markförstärkning med borrade pålar, nya avloppsledningar i grund och utanför hus, finplanering av 2 000m2 gångyta och 2 000m2 parkeringar och transportvägar.

Läs mer

Upplands Markentreprenader - Ursviksskolan

Ursviksskolan

Ursviksskolan maj 2014 – okt 2015
Projektstorlek: 32 000 000
Referensperson: Torkel Persson, Sundbybergs stad

Vi hade mark och betongarbetena i projektet vilket bestod av följande:

Nyläggning av avloppasledningar
Schakt för ny skolbyggnad
Pålning med stålrörspålar, både borrade och slagna
Gjutning av en platta på 1900 m2 i två etage och en utvändig mur

Läs mer

FSK Milot – Marksanering av tungmetaller

Referensobjekt: Marksanering
Beställare: Sundbybergs stad
Läge: Ursvik Sundbyberg

Fsk Milot´s utemiljö behövde bitvis saneras från tungmetaller då det tidigare varit ett militärt övningsfält. Saneringen utfördes genom att skrapa av 10-50 cm av ytlagret och sedan efter nya provtagningar så man såg att markens halter låg under Naturvårdsverkets tillåtna gränser så återställdes marken. Då det mesta vi tog bort var Mo så återställde vi med ny Mosand för att den ursprungliga Faunan ska ha chans att återetablera sig, det blev även en balansbana av stenarna vi plockade upp under arbetets gång.

Läs mer

Upplands Markentreprenader - Lastkaj Frihamnen

Lastkaj Frihamnen

Referensobjekt: Betong/smide
Beställare: Stockholms Hamnar
Läge: Magasin 6, Frihamnen

Utfört arbete: Rivning av befintliga ramp, asfalt och installationer för att därefter uppföra två nya lastkajer, ramp och trappor. Den stora lastkajen förses med ett lyftbord för att underlätta i och urlastning av lastbilar. Den stora lastkajen byggs även in för att skydda mot väder och insyn.

Läs mer

Upplands Markentreprenader
Telefon: 070-793 76 50
E-post: info@umeab.se

Stockholm
Västberga allé 60
126 75 Stockholm

Uppsala
Axel Johanssons gata 4
754 50 Uppsala