Upplands Markentreprenader - Integritetspolicy

Integritetspolicy

På Upplands Markentreprenader AB är det viktigt för oss att du känner dig trygg som kund hos oss. Här nedan informerar vi om hur vi sparar och behandlar dina personuppgifter.

Upplands Markentreprenader integritetspolicy

Upplands Markentreprenader arbetar enligt GDPR förordningen.
När personuppgifter behandlas har den personuppgiftsansvarige en skyldighet att lämna viss information till de registrerade när detta efterfrågas. Med anledning av uppdraget kommer personuppgifter att behandlas av Upplands Markentreprenader och eventuellt av dess underentreprenörer.

Upplands Markentreprenader behandling av personuppgifter

Upplands Markentreprenader behandlar personuppgifter enligt gällande rätt. De personuppgifter som kommer att behandlas erhålls från kunden, dess koncernbolag, eller allmänt tillgängliga källor och avser behöriga företrädare och andra personer vars personuppgifter behövs för att hantera kundrelationen samt verklig huvudman

De kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas för ovan nämnda ändamål är bl.a. kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt uppgifter om avdelningstillhörighet och befattning.

Upplands Markentreprenader kan även komma att behandla personuppgifter såsom namn, avdelningstillhörighet, befattning och e-postadresser för att informera i pågående och kommande projekt samt nyheter inom marknadsföringsområdet och annan marknadsföring. Behandling för dessa ändamål är nödvändig för Upplands Markentreprenader berättigade intresse av att informera om pågående projekt till anställda hos kunder inom områden som är relevanta för dessa personers befattningar.

Personuppgifter kan komma att behandlas av Upplands Markentreprenader underleverantörer och annan som anlitas av Upplands Markentreprenader i syfte att utföra de åtgärder som omnämns ovan på Upplands Markentreprenader uppdrag. Personbiträdesavtal upprättas om behov finns vid anlitande av tredje part.

Upplands Markentreprenader ser enligt lag till att den information som behandlas med anledning av uppdraget inte blir tillgänglig för obehöriga, vilket innebär att personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt.

Säkerhet vid behandling av personuppgifter

Upplands Markentreprenader ansvarar enligt gällande rätt för att de personuppgifter som behandlas skyddas genom erforderliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder med beaktande av vad som är lämpligt i förhållande till personuppgifternas karaktär och känslighet. Upplands Markentreprenader system och organisation är ordnade så att obehöriga personer inte har tillgång till de personuppgifter som behandlas med anledning av uppdraget.

Lagring av personuppgifter

Personuppgifterna kommer inte behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.

Rättigheter till rättelser eller borttagning av uppgifter

Registrerade har i vissa fall rätt att begära att få information om huruvida personuppgifter som rör den registrerade behandlas och i så fall rätt att få tillgång till personuppgifterna. Registrerade har vidare rätt att få felaktiga personuppgifter som rör den registrerade rättade. Vidare kan registrerade ha rätt att få sina personuppgifter raderade, rätt att begära begränsning av behandlingen av personuppgifter som rör den registrerade eller invända mot sådan behandling. Registrerade har också rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet om behandlingen.

Vill du komma i kontakt med oss gällande integritets policyn kontakta:
Upplands Markentreprenader
info@umeab.se