Upplands Markentreprenader - Om oss - KMA Policy

KMA Policy

Vi ska tillsammans med våra beställare verka för en produktion som ständigt strävar efter en förbättring av kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Vi på Upplands Markentreprenader strävar efter att leverera tjänster med hög kvalitet i tid, i linje med kundens önskemål, samhällets krav samt branschregler och normer.

Vi uppnår detta genom att tillämpa Byggföretagens KMA*, ett certifierat verksamhetsledningssystem, med mål att ständigt utvecklas, upprätta projekt- och kontrollplaner, samt genom att regelbundet inventera risker.

Vår höga servicegrad, kostnadsmedvetenhet och respekt för kundens krav och önskemål är centrala för våra åtaganden.

Målen för vårt kvalitetsarbete mäts och följs upp kontinuerligt, våra medarbetare ges utbildning och befogenheter för att ta ansvar och visa personligt engagemang för kvalitetsfrågor.

* Byggföretagens KMA (BKMA) är en branschanpassning av de internationella certifierings standarderna inom kvalitet ISO9001:2015, miljö ISO14000:2015 och arbetsmiljö ISO45001:2018.

Kvalitetspolicy

Vi på Upplands Markentreprenader är dedikerade till att med hög medvetenhet, ambition och kontinuerlig utbildning, arbeta dagligen för att bruka våra naturresurser så effektivt och miljövänligt som möjligt.

Genom att följa upp, mäta, inventera och redovisa användandet av miljöfarliga ämnen i enlighet med EU-direktiv, samhällets krav och beställarens förväntningar, integrerar vi miljöansvar i vårt arbete.

Med en djup förankring i vår värdegrund och vision, åtar vi oss att aktivt främja en hållbar miljö i all vår verksamhet.

Vårt mål är att vara en föregångare i den gröna omställningen och därmed skapa en bättre miljö för människor, i harmoni med naturen, samtidigt som vi strävar efter ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling.

Miljöpolicy

Vi på Upplands Markentreprenader prioriterar våra medarbetares välmående och säkerhet.

Genom tydliga ansvarsområden, kollektivavtal, regelbundna riskinventeringar och följsamhet till arbetsmiljölagen, skapar vi en trygg och frisk arbetsmiljö.

Vi fördömer kränkande särbehandling och främjar ett aktivt engagemang från alla nivåer av organisationen för att säkerställa en hälsosam och säker arbetsplats.

Vi håller oss ständigt uppdaterade och samarbetar med externa organisationer för att utveckla en sund företagskultur med hög säkerhet och en stark arbetsmijlöstandard.

Arbetsmiljöpolicy