Tobaksmonopolet 9

Markarbeten för grundläggning av flerbostadshus, inklusive sprängning, sanering av markföroreningar. Förläggning av nytt VA, dagvattenmagasin samt kanalisation. anslutningar mot befintlig bebyggelse. Samordning av spont, pålning, samt betongarbeten med våra egna arbeten.

Beställare:
Namn: Glommen & Lindberg AB
Projektledare: Martin Sparre
Telefon: 08-545 858 80

Byggledare:
Namn: Gösta Helmers
Mobil: 070-698 62 68

Tider:
Arbetet påbörjades år 201609 och pågick till 20170707

Entreprenadform:
Löpande räkning

Entreprenadsumma:
Slutkostnaden för detta projekt: 25 000 000kr

Organisation UMEAB:
Arbetschef: Martin Arnesson
Platschef: Michael Granström
Arbetsledare: Stefan Green

Upplands Markentreprenader
Telefon: 070-793 76 50
E-post: info@umeab.se

Stockholm
Västberga allé 60
126 75 Stockholm

Uppsala
Axel Johanssons gata 4
754 50 Uppsala